0
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Registrácia

Pridať inzerát (zadarmo)
7379 inzerátov 1602 užívateľov

Všeobecné podmienky

Toto sú záväzné Všeobecné podmienky používania portálu BabyBurza.sk a pravidlá inzercie (ďalej len Všeobecné podmienky), ktoré nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Využívanie služieb tohto portálu je podmienené bezvýhradným súhlasom užívateľa s týmito Všeobecnými podmienkami.
 
 • Inzertný portál BabyBurza.sk je určený najmä na zverejňovanie oznamov o zamýšľaných zámeroch užívateľov formou občianskej a firemnej inzercie, za predpokladu rešpektovania týchto pravidiel.
 • Ak prevádzkovateľ nestanoví inak, využívanie služieb inzertného portálu BabyBurza.sk je bezplatné.
 • Registrácia inzerentov je povinná, inzerentom poskytuje možnosti pri správe svojich inzerátov. Inzerenti sú povinní uviesť platnú emailovú adresu, prípadne ďalšie údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie inzerátu do relevantnej kategórie.
 • Prevádzkovateľ inzertného portálu BabyBurza.sk si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo odstránenia tých inzerátov, ktoré sú v rozpore so zákonom SR, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie. Zároveň si vyhradzuje  právo obmedziť, alebo zabrániť prístup inzerentom, ktorí tieto podmienky porušujú.
 • Inzeráty môžu byť vkladané len do relevantných kategórií, zodpovedajúcich ich obsahu. Ak inzerát spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých kategórií, je možné ho zaradiť len do jednej z nich - tej, ktorá najviac vystihuje jeho podstatu.
 • Užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov na rôzne predmety. Každý inzerát možno uverejniť len raz, duplicitné inzeráty s totožným obsahom budú bez predošlého upozornenia odstránené.
 • Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženie obmedziť počet podávaných inzerátov do jednej kategórie. Nie je dovolené vkladať do nadpisu, alebo inzerovať služby zhodného obsahu, ako je BabyBurza.sk. Inzeráty porušujúce toto pravidlo budú bez predošlého upozornenia odstránené.
 • Podaný inzerát je pridaný na inzertný portál BabyBurza.sk ihneď v okamihu pridania inzerátu (s výnimkou platených služieb). V textoch inzerátov môže inzerent uviesť akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail a telefónne číslo. 
 • Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len Prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to Prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil inzerentovi.
 • Užívateľ si je vedomý, že užíva inzertný portál BabyBurza.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
 • V prípade porušenia právnych noriem, Prevádzkovateľ poskytne súčinnosť a všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.
 • Ak nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť BabyBurza.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál BabyBurza.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli BabyBurza.sk ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertného portálu BabyBurza.sk a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľmi legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.
 • Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený, v zmysle § 65, Zákona 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.
 • V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.
 • Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu BabyBurza.sk.
 
Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku - súhlasím so všeobecnými podmienkami inzercie.
 
Tieto podmienky boli zverejnené dňa 2. júla 2013.